The Soda Pop
Mobile wap creator

http://thanlong.wap.sh

 
Bạn đang truy cập http://thanlong.wap.sh hãy lưu lại địa chỉ này để lần sau vào nha!
TRANG CHU
thanlong.wap.sh
+,Máy nokia cua ban co the duoc lap trinh de phat hjen ra sóng cua máy ban toc do.Cac buoc nhu sau:
-1.Vao menu chon "tools"
-2.Chon "settings".Chon. "security settings
-4.Chon. "Phone and SIM"
-5.Chon "closed user group" va set thành On
-6.Nhap gja trj 00000 (5 so 0)
-7.Nhan 0k.Xong dzô comfirm SIM services sua thanh Yes=> 0k
-8.Nhan back de tro ve man hjnh.Trong vaj gjay máy ban se hjen ra 1 chu Group 0 phj'.Duoj cot báo pin la Okie.The la khoj dong song.
+)chu ý: caj nay la minh siu tam tren mang.Neu thu lam ma may bi sao thj ko paj loj cua m nhe..Tuy nhjen minh cai song ma khong thay sao ca.Chj ko biet la hoat dong hay khong. Mot so may co the caj dat hoj khac 1 chut. Khj phat hjen ra sóng cua máy ban toc do.May se báo cho ban biet bang 1 âm báo.Da mac dinh cua tin nhan..Chj co may nokia moj co chuc nang nay..Truoc khj caj ban phai tat chuc nang "Cell phone info display" bang cách: vao menu "tools"-settings-cell phone info display".. Moi lan tat máy thj ban lai phai khoj dong laj.Bang cach lam theo 8 buoc neu tren.Va so 00000 la mac dinh..Caj nay nam trong 1 list daj cac trich bi mat cua nokia.Minh se kiem them.Tu nay may tay laj lua.Khoj so CSGT nua ruj nha.

TOP-RATING

MobPartner Counter